شرکت آمارنگر شرق نخستین شرکت فعال در حوزه تحقیقات بازاریابی در سطح استان خراسان است. وب سایت آمارنگر شرق به صورت اختصاصی و با گرافیک جذاب و کاربر پسند طراحی شده است و کلیه امکانات مورد نیاز سایت شرکتی در آن در نظر گرفته شده است.
وب سایت شرکت‌ آمارنگر شرق