فرم استخدامی

اطلاعات فردی
سوابق تحصیلی
مدرک اخذ شده رشته نام دانشگاه/موسسه سال اخذ مدرک معدل عملیات

سوابق کاری
نام شرکت/موسسه از سال تا سال به مدت سمت عملیات

تخصص های ویژه
تخصص و توانایی میزان تسلط عملیات

توانمندی ها
معرف شما
نام و نام خانوادگی سمت آدرس تلفن تماس
پیشنهاد شما
راه های ارتباطی
آپلود فایل رزومه