سارا بني هاشم سالها به فعاليت هاي تجاري مختلف پرداخته بود، از صنعت گردشگري تا دنياي مد و لباس، در همه اونها موفق بود ولي هنوز راضي نشده بود، به دنبال فضا ها رفت، نقاط و خطوط و احجام، رنگ و لعاب و چيدمان، رسالت خودش رو تو يك جمله تعريف و تاييد كرد "
وب سایت سارا بنی هاشم