گروه صنایع شیمیایی فجر پارسیان و بهین شیمی آرتیـمان، به عنوان یکی از قدیـمی ترین و بزرگتـرین تولیـد کنندگان مواد اولیه شیمیـایی در کشـور، با اتکا بر نیروهای متعهد و با انگیـزه به ایفـای نقش خود در تامیـن امنیـت غذایــی، سلامـت جـامـعـه و بهـبـود زنـدگی مـردم مـی پــردازد. این مجموعه با استفاده از دانـش، تخصص و تجـربه مدیـران و کـارشنـاسـان خود و بر اساس تکنولوژی های نوین، اقدام به تولیـد محصولاتی چون بی کربنات سدیم (جـوش شیریـن)، بی کربنـات آمونیـوم (تنها تولیـد کننده در ایران و منطقه)، دی کلسیم فسفات، سولفات آمونیوم، سولفات پتاسیم، کلرید پتاسیم، سولفات کروم، انواع کودهای کامل و ... نموده است.
وب سایت گروه صنایع شیمیایی فجر پارسیان