هلدینگ آتی شهر ضمن دستیابی به دانش فنی روز و اجرای پروژه های متفاوت در حوزه مشارکت و سرمایه گذاری مسکن و ارائه خدمات مهندسی شامل: شرکت های مهندسین مشاور معماری و طراح و ناظر حقوقی، آزمایشگاه خاک، جوش وبتن، مجری ذی صلاح، طراحی و اجرای سازه نگهبان در سراسر خراسان بزرگ با بهترین کیفیت توانسته رضایت کارفرمایان محترم را جلب نماید.
وب سایت هلدینگ آتی شهر