هلدینگ آتی شهر ضمن دستیابی به دانش فنی روز و اجرای پروژه های متفاوت در حوزه مشارکت وسرمایه گذاری مسکن و ارائه خدمات مهندسی شامل شرکت های مهندسین مشاور معماری و طراح و ناظر حقوقی ،آزمایشگاه خاک،جوش وبتن ،مجری ذی صلاح،طراحی و اجرای سازه نگهبان در سراسر خراسان بزرگ با بهترین کیفیت توانسته رضایت کارفرمایان محترم را جلب نماید.
وب سایت هلدینگ آتی شهر