انجمن مغز و اعصاب خراسان در جهت ايجاد همياري و همكاري در بين انجمن خراسان، گروه مغز و اعصاب بيمارستان قائم و دانشگاه آزاد اسلامي و در راستای بهاء دادن به نيرو جوان و تقدير از پيشكسوتان و ساماندهي و تحت نظارت قرار گرفتن شركت هاي دارويي و تجهيزات پزشكي اقدام به راه اندازي سايت اينترني انجمن خراسان با هدف اطلاع رساني عملكرد انجمن، رويدادهاي علمي و مقالات و پايان نامه هاي مرتبط با رشته مغز و اعصاب کرده است.
انجمن مغز و اعصاب خراسان