انجمن مغز و اعصاب خراسان برای ايجاد همياري و همكاري در بين انجمن خراسان ،گروه مغزو اعصاب بيمارستان قايم و دانشگاه آزاد اسلامي، بهاء دادن به نيرو جوان و تقدير از پيشكسوتان و ساماندهي و تحت نظارت قرار گرفتن شركت هاي دارويي و تجهيزات پزشكي فعالیت دارد.
انجمن مغز و اعصاب خراسان