شرکت هزارچشمه راهچمن در سال 1374 فعالیت‌های خود را در حوزه کشاورزی با رویکردی علمی و پژوهشی و همچنین تجربه و تخصص بیش از دو دهه مدیریت عامل دکتر سید حسین راهنمای راه چمندی و با بکارگیری نیروهای جوان و متخصص آغاز کرده است، و در صنعت قند در بخش کشاورزی توانسته است با اخذ نمایندگی‌های معتبر جهانی در زمینه نهاده‌های کشاورزی بالاخص انحصاری بذر چغندرقند LION SEEDS در جهت تحقق اهداف کشاورزان و کارخانجات قند گامی مؤثر بردارد .
شرکت تعاونی کشاورزی هزار چشمه