طراحی اپلیکیشن بازار بزرگ کشاورزی ایران توسط شرکت رایا پارس در سال 1397 انجام گردید.
اپلیکیشن بازار بزرگ کشاورزی ایران